Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA

Zgradili smo čistilno napravo in kanalizacijski sistem.

V občini Trbovlje smo v letu 2009 uspešno končali z izgradnjo centralne čistilne naprave, primarnega kanalizacijskega sistema ter petih pretočnih bazenov za meteorne vode. Po enoletnem poskusnem obratovanju je CČN Trbovlje v septembru 2010 pričela z rednim obratovanjem.

Za vodo. Za Savo. Za nas.

Zakaj smo morali zgraditi čistilno napravo?
Občina Trbovlje ni imela čistilne naprave, zato so se odpadne vode neposredno, brez predhodnega čiščenja, izlivale v pritoke Save. Občani Trbovelj v enem samem dnevu izpustimo 2,7 milijona litrov odpadne vode, kar je okoli 150 litrov na prebivalca. Zato smo pred začetkom obratovanja čistilne naprave zelo obremenjevali naše okolje z odpadnimi vodami.

Slovenija se je s sprejetjem evropske vodne direktive tudi zavezala, da bo do 31. 12. 2017 uredila kanalizacijski sistem in čiščenje voda. To pomeni, da bo moralo biti do tega datuma vsako slovensko gospodinjstvo priključeno na javni kanalizacijski sistem s čistilno napravo, kjer je to možno. Na redkeje poseljenih območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni ekonomična, pa bodo morali lastniki objektov sami poskrbeti za namestitev nepretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Kaj smo pridobili s čistilno napravo?

 • sodoben in izjemno učinkovit sistem čiščenja odpadnih voda (več kot 90-odstotna učinkovitost);
 • zmogljivost čiščenja odpadnih voda za 19.000 PE (populacijskih ekvivalentov;
 • s preprečevanjem odtekanja onesnaženih voda v potok Trboveljščico in reko Savo pripomoremo k izboljšanju kvalitete voda obeh vodotokov;;
 • sanirali smo komunalne vire onesnaževanja iz naselij.

Kako deluje čistilna naprava?
Čistilna naprava, ki smo jo zgradili severno od objekta žage in južno od križišča pri Sušniku, je biološka čistilna naprava (SBR tehnologija), saj uporablja posebno tehnologijo biološkega čiščenja z mikroorganizmi.
Pred biološkim čiščenjem v čistilni napravi najprej opravimo predčiščenje, kjer mehansko odstranimo iz odpadne vode grobe delce (npr. pesek, krpe, itd) ter maščobe in olja.
Nato sledi biološko čiščenje. Čistilna naprava vsebuje bazen z različnimi mikroorganizmi, ki razkrajajo organske snovi v vodi.
Če voda po mehanskem in biološkem čiščenju vsebuje preveč fosforjevih in dušikovih spojin, vodo še dodatno očistimo z nitrifikacijo in denitrifikacijo ter obarjanjem fosforja. Tako očiščeno vodo nato spuščamo v potok v Trboveljščico.

Kako smo financirali gradnjo čistilne naprave?
V izgradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v občini Trbovlje smo investirali 6,5 milijona evrov. Razrez sredstev po investitorjih:

 • Kohezijski sklad EU: 60 %
 • Okoljska dajatev za odpadno vodo: 26 %
 • Občina Trbovlje: 10 %
 • Ministrstvo za okolje in prostor: 4 %

Skoraj dve tretjini sredstev za gradnjo čistilne naprave in kanalizacijske infrastrukture v občini Trbovlje je prispeval Kohezijski sklad EU. To je sklad EU za pomoč državam članicam pri izboljšavah v okolju in razvoju prometne infrastrukture. Sklad tako skrbi za zmanjševanje neskladij med državami članicami EU.


Obvestilo o obvezni priključitvi na javno kanalizacijo
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trbovlje (UVZ, št. 5/09) in Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 109/07) določata, da je na območjih, kjer je javna kanalizacija s čistilno napravo že zgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov. V 6 mesecih po prejemu pisnega obvestila s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o., se morate priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Kako se priključim na javno kanalizacijo?
Pred priključitvijo potrebujete soglasje Javnega podjetja Komunalna Trbovlje, d.o.o. Vlogo za soglasje lahko dobite na spletnem naslovu www.komunala-trbovlje.si Navezavo hišnega priključka na javno kanalizacijo bo nadzirala Komunala Trbovlje, d.o.o., strošek izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka pa krijete sami.

Kaj storim, če se na javno kanalizacijo ne morem priključiti?
V naseljih, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, morajo lastniki stavb obvezno zamenjati obstoječe pretočne greznice z nepretočnimi ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Rok za navedeno zamenjavo je 31. 12. 2015 za vodovarstvena in zaščitena območja oziroma 31. 12. 2017 za vsa preostala območja Občine Trbovlje.

Česa ne smem spuščati v kanalizacijo?
Najpomembnejšo vlogo pri čiščenju odpadnih voda na biološki čistilni napravi imajo mikroorganizmi. Pri večjem onesnaženju odpadne vode je njihovo delovanje oslabljeno. Zato v kanalizacijo ne smemo spuščati naslednjih snovi:

 • Jedilnih in motornih olj ter naftnih derivatov,
 • trdnih odpadkov iz gospodinjstev (krp, drobnih predmetov, cigaretnih ogorkov)
 • sanitetnih odpadkov (palčk za ušesa, vate,vlažilnih robčkov, plenic, higienskih vložkov, itd)
 • zdravil,
 • organskih odpadkov ( ostankov hrane, poginulih živali, kosti, listja in pokošene trave),
 • gradbenih odpadkov.

Vsa gospodinjstva v Občini Trbovlje se morajo v roku 6 mesecev od prejema pisnega obvestila Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o., priključiti na javno kanalizacijo.

Na območjih, kjer to ni možno, je obvezna zamenjava obstoječih pretočnih greznic z nepretočnimi greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami najkasneje do konca leta 2017.